Biotoptak

Biotoptak Foajén

Grönska på taket har många goda tekniska funktioner och fördelar. I takt med att städerna växer krymper många livsmiljöer för flora och fauna. Där djur och växter har sin vanliga hemvist i ruderatmarker eller lummiga grönområden, kan ha svårt att finna boplats, mat och skydd.

Ett biotoptak utformas som en levnadsplats för att gynna växter och djur och bland annat återskapa
deras ursprungliga livsmiljöer. Med Veg Techs
breda urval av örtpluggplantor från vår svenska natur kan olika biotoper byggas upp. För att skapa rätt miljöer och betingelser kan man komplettera med stenrösen, dödved och insektshotell.

Dagvattenhantering

Ett biotoptak kan hantera dagvatten lokalt istället för att låta det belasta dagvattennätet. Med en högre växtbädd kan fler arter etablera sig och överleva torra perioder.

Produktfördelar

  • Gynnar biologisk mångfald
  • Bidrar med rekreation för de boende
  • Ytan kan fritt gestaltas efter takets förutsättningar
  • Minskad avrinning med 50-60%
  • Eget artval
  • Välbeprövade produkter med låg vikt

Ladda ner

Veg Tech odlar flera olika arter med örtpluggplantor från den svenska floran som passar väl in på biotoptaket.

Biotoptaksuppbyggnad

Rekommenderad taklutning 0-5°

1. Veg Techs örtpluggplantor
2. Bjälklagsjord
3. Grodan PP 100/40
4. ND 220
5. Rotskydd 80

Tillval: Dödved, Stenröse, Insektshotell