Flytande våtmark

Flytande våtmark

Källorna till försämrad vattenkvalitet i sjöar och hav kan komma från exempelvis dagvatten, lakvatten eller avloppsvatten. Med Flytande våtmark skapas gynnsamma förutsättningar för naturliga vattenreningsprocesser som kan reducera både partikelbundna och lösta föroreningar i det smutsiga vattnet, innan det når recipient. Tekniken kan appliceras i sedimentationsdammar, efterpoleringssteg, naturliga vattenmiljöer med mera. Där kan den bli en viktig del i arbetet för en förbättrad vattenkvalitet och kan utgöra en pusselbit av flera för att uppnå Sveriges vattenrelaterade miljömål.

Studier visar att flytande våtmark kan förbättra reningen i konventionella reningsdammar med 20-40%*.


Hur fungerar vattenreningen?

Våtmarker är en av de mest effektiva vattenreningsmetoderna, tack vare växterna och de mikroorganismer som lever i våtmarken. Vegetationen hjälper partikelbundna föroreningar att sedimentera och fastlägger dessa med hjälp av rötterna. Växternas rötter utgör samtidigt en gynnsam livsmiljö för kluster av mikroorganismer, så kallad biofilm. De bryter ner olika föroreningar och omvandlar kväveföreningar till kvävgas. Ett visst växtupptag av föroreningar och näringsämnen sker också. Med Veg Techs flytande våtmark skapas förutsättningar för samma reningsprocesser som i konventionella våtmarker. I och att rötterna är friflytande kan vattenreningen bli än mer effektiv!

Hur går det till?

En flytstomme etableras med vattenväxter (strandmatta). Rötterna växer igenom flytstommen och bildar en viktig multifunktionell rotgardin i vattnet:

• Rötterna bidrar till en bättre sedimentation av partikelbundna föroreningar.

• På rotgardinen och stommen fäster biofilm som tar upp och bryter ner föroreningar i vattnet.

• Mikroorganismer gynnas av rikligt med finrötter som ger ännu bättre vattenrening.

Med flytande våtmark skapar man förutsättningar för en koncentrerad och effektiv våtmarkseffekt! 


Mångfunktionell lösning

Förutom att förbättra vattenreningen kan Flytande våtmark gynna djurlivet som livsmiljö för exempelvis fåglar och groddjur. Vattenväxter som fackelblomster, älgört och kabbleka uppskattas dessutom av pollinatörer. Flytande våtmark bidrar också till reglerande och kulturella ekosystemtjänster, till människans nytta.

Viktiga renings- och avskiljningsprocesser

Veg Tech Flytande våtmark


Mer läsning:

*Dodkins, I., & Mendzil, AF. (2014). Floating Treatment Wetlands (FTWs) in Wastewater Treatment: Treatment efficiency and potential benefits of activated carbon. SEACAMS, Swansea University.

Svenskt Vatten Utveckling. Blecken, G. (2016). Kunskapssammanställning Dagvattenrening. (SVU rapport 2016:5). Svenskt Vatten AB.

Svenskt Vatten Utveckling. Greger, M., & Schück, M. (2019). Rening av dagvatten i flytande våtmark – val av växter. (SVU rapport 2019:24). Svenskt Vatten AB. Länk »

Sveriges geotekniska institut SGI. Enell, A., Pettersson, M. (2021). Fytoremediering av PFAS, En litteraturstudie av aktuellt kunskapsläge kring hur växter kan användas för att rena deponilakvatten och jord från PFAS. Linköping: Sveriges geotekniska institut SGI.