Sedum på mark

Sedum på mark

Sedum är en smart produkt till rondeller

Sedumvegetation är mycket torktåligt och passar att anläggas på mark. Veg Techs sedummattor är enkla att anlägga och skapar en tät vegetationsyta. Artsammansättningen ger en rik och färgskiftande blomning under säsong. Trafikmiljöer är ofta sterila och ger vanligtvis ett hårt och avvisande intryck. Med ett ökat inslag av växtlighet kan trafikmiljöer upplevas mjukare och mer naturliga.

Sedumvegetation passar utmärkt att anlägga i rabatter, slänter, stenpartier, refuger och rondeller. (Dock ska inte sedum placeras på ytor där saltpåfrestning är stor eller där snöröjning och frekvent gångtrafik förekommer).

Zonfri yta i trafikmijö
För att säkerställa god avrinning och dränering av överskottsvatten ska sedumytan vara bomberad. I anslutning till en köryta bör vegetationen omges av en zon med t ex. stensättning för att undvika skador på de mest utsatta partierna, se tabell nedan.

Uppbyggnader marklutning 3-18°

Veg Tech Sedummatta med biokol

Uppbyggnad_Sedum på Mark

1. Veg Tech Sedummatta med biokol (30 mm)
2. VT-filt (10 mm)
3. Plastfolie
4. Makadam 16-32 mm (minst 150 mm)

Veg Tech Marksedum Kokos

Uppbyggnad för Marksedum kokos
  1. Veg Tech Marksedum Kokos (ca 30 mm)
  2. Bergkross 0-18 mm (30 mm)
  3. Geotextil
  4. Makadam 16-32 mm (minst 150 mm)