Regnbed / Rain Garden

Veg Tech har vegetatsjon till regnbed 

Rain Garden, eller regnbed, er et permeabelt vekstbed som benyttes for å infiltrere overvann fra nærliggende harde flater.

Et regnbed er basert på lokalt overvannshåndtering (LOD), dvs. kretsløpstilpasset, og passer meget godt inn som element i en bærekraftig, lokal håndtering av overvann. Begrepet Rain Garden defineres på ulike måter, men generelt kan det beskrives som en vegetasjonsflate hvor overvann fra nærliggende harde flater ledes bevisst, fordrøyes og infiltreres.


Overvann generelt inneholder først og fremst suspendert materiale (i vannoppslammede, ikke løste stoffer og partikler), oksygenforbrukende stoffer, næringsstoffer og tungmetaller. I innsjøer og vassdrag forårssaker forurensningene vannkvalitetsproblemer som gjengroing, algeoppblomstring, oksygenfattige bunner og forgiftning av vannvegetasjon og dyr. Med Veg Techs Rain Garden får overvannet en effektiv og naturlig rensing, og påvirkning på resipienten minsker.

Enkel utplantning med små pluggplanter - urtepluggplanter.

Pendlarparkering

Her ser vi eksempel på et prosjekt i et trafikkmiljø der det er anlagt grøfter for å samle opp og infiltrere overflatevannet fra den store parkeringsplassen. Grøften er beplantet med vegetasjon fra Veg Tech; dunkjevle i bunnen og strandrug langs kantene. Dette er et godt eksempel på hvordan en svært tørketålende art som strandrug klarer seg på en perioedvis oversvømmet flate. En av grunnene er grøftens helning som gjør at flaten kan tørke ordentlig opp mellom regnskyllene. Grøftekantene er relativt bratte, og strandrugen som vokser kraftig med utløpere kan også fungere som beskyttelse mot overflateerosjon.

Boligeierens bidrag til naturlig overvannhåndtering
"Fenomenet" med små infiltrasjonsbed, såkalte Rain Gardens er utviklet i USA og Canada der man tidlig innså at flere små overvannsanlegg var mer effektivt enn færre store. Regnbed ble den enkelte boligeiers bidrag for å løse overvannproblematikken på egen tomt. I flere byer ble boligeierne stimulert til å anlegge regnbed, og fra kommunens side bistod man med byggeveiledning og teknisk brukerstøtte. Boligeierene fikk redusert avløpsavgift, og samtidig et vakkert areal som krevde mindre skjøtsel enn for eksempel en gressplen.

Regnbed i byene  
Fra å ha vært et tiltak vesentlig for mindre eiendommer og private hager har Rain Garden-konseptet utviklet seg og benyttes nå også med suksess i byenes gatemiljø. Overvann fra tak, veier og parkeringsflater ledes til nærliggende regnbed der vegetasjonen renser og fordamper store deler av vannet.

Bestille katalogen

Kontakt oss »

RainGarden infiltrationsbädd

Regnbed fordrøyer, infiltrerer og renser overvann fra harde flater

På svensk:

 Rain Garden - katalogavsnitt »
 Ett projekt på Lørenskogvej i DK »

Till toppen

Kreativa gröna lösningar sedan 1987

I 30 år har vi hjulpet kundene våre med å skape grønnere, penere og mer naturlike omgivelser i grønne, framtidsrettede byer. Vi har produsert og utviklet ulike vegetasjonssystemer og er i dag ledende leverandør til utbyggere, eiendomsbesittere og offentlig sektor. Vi leverer et bredt sortiment av høykvalitets vegetasjonsprodukter for bl.a. grønne tak og fasader, grønne gårdsrom og vannrensing til kunder i hele Norden.